ORW96A Ring Diamond Lapis bluee gold 14k Size White 10 820eblarv21152-Diamond